1.
Ngô TH, Nguyễn TL, Nguyễn VT, Cấn VM. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO. jmpm. 2024;49(3):87-95. doi:10.56535/jmpm.v49i3.665