1.
Nguyễn TN, Nguyễn CT, Nguyễn QH, Phạm VC, Lê Đăng M, Phùng VC, Hồ S Đông, Trần VT, Nguyễn Đắc K, Nguyễn TTH, Đặng TNQ, Nguyễn TK. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. jmpm. 2024;49(3):187-193. doi:10.56535/jmpm.v49i3.661