1.
Nguyễn MP, Phan VM, Nguyễn HB, Phạm TDH, Hoàng PT. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ Ở NAM GIỚI NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG HỆ THỐNG VIENNA TEST SYSTEM. jmpm. 2024;49(2):109-118. doi:10.56535/jmpm.v49i2.658