1.
Nguyễn TA, Hồ HP, Phạm MC, Nguyễn VN, Lê VA, Trần VT. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. jmpm. 2024;49(2):131-142. doi:10.56535/jmpm.v49i2.656