1.
Lê TD, Nguyễn HT, Hoàng Đức N, Nguyễn Đức L, Tống Đức M. THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ PHÓNG XẠ, HẠT NHÂN TRONG THỜI BÌNH. jmpm. 2024;49(2):119-130. doi:10.56535/jmpm.v49i2.653