1.
Đào NB, Nguyễn CT, Nguyễn TH, Tạ BT. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI MỚI. jmpm. 2024;49(2):227-234. doi:10.56535/jmpm.v49i2.652