1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Nguyễn Đức T, Trần MT. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. jmpm. 2024;49(2):292-299. doi:10.56535/jmpm.v49i2.645