1.
Nguyễn TS, Nguyễn HT, Lê Đình T, Lương CT, Nguyễn DT, Nguyễn VT. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm. 2024;49(2):217-226. doi:10.56535/jmpm.v49i2.642