1.
Nguyễn V Đức, Trần TNT, Nhữ Đình S, Nguyễn Đức T. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG BÁN CẤP VÀ THẦN KINH NGOẠI VI DO LẠM DỤNG KHÍ CƯỜI. jmpm. 2024;49(3):168-176. doi:10.56535/jmpm.v49i3.641