1.
Trịnh C Điển, Lê VN, Nguyễn TT, Phạm NT, Lê VD. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19. jmpm. 2024;49(2):322-329. doi:10.56535/jmpm.v49i2.635