1.
Vũ VĐ, Đoàn LA. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. jmpm. 2024;49(2):312-321. doi:10.56535/jmpm.v49i2.634