1.
Trần THG, Trần NNH. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7. jmpm. 2024;49(2):162-173. doi:10.56535/jmpm.v49i2.627