1.
Phạm HV, Trần P Đông, Nguyễn BQ. HIỆU QUẢ CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM CHẾ PHẨM CHỨA NỌC ONG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI, VIÊM QUANH KHỚP VAI. jmpm. 2024;49(2):300-311. doi:10.56535/jmpm.v49i2.625