1.
Lê Đăng M, Phạm VC, Trần QV, Nguyễn QH, Nguyễn Đắc K, Nguyễn TB, Nguyễn TK. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE/ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. jmpm. 2024;49(2):441-448. doi:10.56535/jmpm.v49i2.618