1.
Hoàng TTT, Dương HO, Hồ SH, Trịnh TS. SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG. jmpm. 2024;49(2):88-96. doi:10.56535/jmpm.v49i2.605