1.
Nguyễn VT, Nguyễn TH, Nguyễn AT. NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN KHẢO SÁT TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN . jmpm. 2024;49(2):388-401. doi:10.56535/jmpm.v49i2.598