1.
Phan TTN, Hoàng TV, Vũ BQ, Phạm TT. NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH. jmpm. 2024;49(2):205-216. doi:10.56535/jmpm.v49i2.597