1.
Nguyễn CT, Trần ĐT, Bùi QT, Bùi VM. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(2):413-420. doi:10.56535/jmpm.v49i2.594