1.
Nguyễn TH, Trần VS, Hoàng H. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. jmpm. 2024;49(2):504-514. doi:10.56535/jmpm.v49i2.590