1.
Phạm Đức M, Trịnh TS, Hồ SH, Đoàn TH, Trịnh AT. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN KLINEFELTER VÔ TINH. jmpm. 2024;49(2):80-87. doi:10.56535/jmpm.v49i2.582