1.
Nguyễn TT, Nguyễn TH, Nguyễn VB, Tăng XH, Nguyễn XK. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(2):341-351. doi:10.56535/jmpm.v49i2.579