1.
Dương QH, Nguyễn VC, Đào Đức T. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MAP(ASH) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA CẤP DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN . jmpm. 2024;49(2):256-265. doi:10.56535/jmpm.v49i2.577