1.
Trần THN, Giáp TT, Đinh AT. DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. jmpm. 2024;49(5):145-154. doi:10.56535/jmpm.v49i5.568