1.
Võ SN, Bùi Thế V. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. jmpm. 2024;49(5):25-35. doi:10.56535/jmpm.v49i5.561