1.
Bùi QD. MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2. jmpm. 2024;49(3):27-41. doi:10.56535/jmpm.v49i3.546