1.
Cao HP, Vũ QP, Thanh Đỗ H, Đỗ VT, Nguyễn TK, Bùi HH, Đỗ TS, Đặng TP. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM. jmpm. 2024;49(1):83-94. doi:10.56535/jmpm.v49i1.544