1.
Nguyễn TVP, Hồ NKP. NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm. 2024;49(1):5-16. doi:10.56535/jmpm.v49i1.543