1.
Hoàng TT, Lưu TP, Đoàn VQH, Vũ TDT. HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. jmpm. 2024;49(1):67-82. doi:10.56535/jmpm.v49i1.535