1.
Đào TN, Lê Đình C, Cao VH, Đỗ TH. TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. jmpm. 2024;49(1):95-103. doi:10.56535/jmpm.v49i1.533