1.
Nguyễn ĐĐ, Nguyễn VC, Nguyễn MP, và c.s. NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1. jmpm. 2024;49(3):63-75. doi:10.56535/jmpm.v49i3.529