1.
Nguyễn Q Đạt, Bùi VG, Tống NT. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. jmpm. 2024;49(1):57-66. doi:10.56535/jmpm.v49i1.523