1.
Nguyễn TK, Nguyễn QH, Trần QV, Lê Đăng M, Nguyễn Đắc K, Phạm VC. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. jmpm. 2024;49(1):46-56. doi:10.56535/jmpm.v49i1.520