1.
Vũ MĐ, Mai TT, Trương VT. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. jmpm. 2024;49(1):104-118. doi:10.56535/jmpm.v49i1.518