1.
Đỗ NB, Hoàng XC, Trần THT, Võ TBT, Trịnh TS, Phạm HT. ỨNG DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG mAbNS1-DENV1-4 PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA CÁC TÝP VIRUS DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA . jmpm. 2024;49(2):174-185. doi:10.56535/jmpm.v49i2.490