1.
Phạm HT, Hoàng XC, Võ TBT, Trịnh TS, Đỗ NB. TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. jmpm. 2024;49(1):26-35. doi:10.56535/jmpm.v49i1.489