1.
Nguyễn TT, Hoàng MA, Nguyễn KH, Phạm TTL, Đỗ MH, Nguyễn VT, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. jmpm. 2024;49(1):36-45. doi:10.56535/jmpm.v49i1.484