1.
Nguyễn MT, Nguyễn VH, Võ HK, Nguyễn TT. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. jmpm. 2023;48(8):5-15. doi:10.56535/jmpm.v48i8.480