1.
Nguyễn THH, Nguyễn BT, Trần DC, Nguyễn NS, Phạm QA, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA. jmpm. 2023;48(8):26-36. doi:10.56535/jmpm.v48i8.472