1.
Nguyễn QH, Đỗ NS, Nguyễn TK. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. jmpm. 2023;48(8):110-119. doi:10.56535/jmpm.v48i8.457