1.
Hồ CT, Inkhamphanh B, Nguyễn HT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE . jmpm. 2023;48(8):72-81. doi:10.56535/jmpm.v48i8.454