1.
Phạm NT, Đỗ ĐT, Cao HD, Lê TVT, Trần TPL, Kiều VK. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. jmpm. 2023;48(8):91-98. doi:10.56535/jmpm.v48i8.453