1.
Kiều VK, Nguyễn V Đức, Đặng P Đức. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH . jmpm. 2023;48(8):82-90. doi:10.56535/jmpm.v48i8.452