1.
Kiều VK, Nguyễn VĐ, Đặng PĐ. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH. jmpm. 2023;48(8):82-90. doi:10.56535/jmpm.v48i8.452