1.
Nguyễn TTH, Nguyễn THQ, Lê Q Đạo, Lưu AT, Phạm VH, Nguyễn ST, Bùi TTT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). jmpm. 2023;48(8):62-71. doi:10.56535/jmpm.v48i8.448