1.
Nguyễn TP, Phùng TH, Nguyễn HP, Nguyễn NT, Hoàng TK, Lê V, Đỗ AT, Lê V Đông, Đỗ K Đại. THIẾT LẬP QUY TRÌNH TINH SẠCH VÀ NUÔI CẤY TĂNG SINH KHỐI TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN PHÂN LẬP TỪ MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. jmpm. 2023;48(8):16-25. doi:10.56535/jmpm.v48i8.446