1.
Đỗ ĐT, Vũ MQ, Phạm NT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. jmpm. 2023;48(8):37-44. doi:10.56535/jmpm.v48i8.424