1.
Trần VC, Lưu Văn L, Cao Hong P. TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. jmpm. 2023;48(6):78-86. doi:10.56535/jmpm.v48i6.403