1.
Hoàng XC, Đỗ NB, Vũ MT, và c.s. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI. jmpm. 2023;48(6):16-23. doi:10.56535/jmpm.v48i6.388