1.
Nguyễn TP, Phạm V Đông, Võ VH. HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. jmpm. 2023;48(6):87-97. doi:10.56535/jmpm.v48i6.384