1.
Ngô TH, Đặng TL, Nguyễn THH, Cấn VM. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. jmpm. 2023;48(6). doi:10.56535/jmpm.v48i6.376