1.
Trần B Đại. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. jmpm. 2023;48(6):5-15. doi:10.56535/jmpm.v48i6.370